Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | Clever Sports

Datum: 28 januari 2022

Versie: 1.0

Voor het gebruik van de Diensten van Clever Sports gelden onderstaande algemene voorwaarden.

De Diensten wordt aangeboden door Clever Sports B.V., gevestigd aan Florapark 10 11 te (2012HK) Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 82266050 (hierna: “Clever Sports”).

Artikel 1. Definities

De met hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden, hebben telkens (zowel in enkelvoud als in meervoud) de betekenis die daaraan is toegekend.

1.1. Account: het persoonlijke account dat door Clever Sports aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld met als doel bepaalde afgenomen Diensten te kunnen gebruiken, en additionele door Opdrachtgever toegevoegde (sub)accounts.

1.2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

1.3. Diensten: de diensten die Clever Sports ten behoeve van Opdrachtgever levert zoals nader opgenomen in de Overeenkomst, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot implementatie- en/of ontwikkeldiensten, en/of het aanbieden van de webbased monitoringstool Buurtsportcoach Kompas (BSC Kompas) welke te benaderen is via https://app.buurtsportcoach-kompas.nl/.

1.4. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die de door Clever sports ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Diensten gebruikt, zoals de medewerker(s) van Opdrachtgever.

1.5. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.6. Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd) op werkdagen (maandag tot en met vrijdag), met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en op dagen waarvan Clever Sports vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.

1.7. Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

1.8. Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf waarmee Clever Sports de Overeenkomst heeft gesloten.

1.9. Overeenkomst: overeenkomst tussen Clever Sports en Opdrachtgever op grond waarvan Clever Sports de Diensten zal leveren aan Opdrachtgever en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.10. Partij(en): Opdrachtgever en Clever Sports tezamen of afzonderlijk.

1.11. Schriftelijk: op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie. Onder schriftelijk vallen naast beschreven papier ook e-mail, voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat.

1.12. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan Partijen het vertrouwelijk karakter in redelijkheid hadden moeten kennen gezien de aard of inhoud van de informatie.

1.13. Website: de website van Clever Sports, te bereiken via www.cleversports.nl en specifiek voor het Buurtsportcoach Kompas https://buurtsportcoach-kompas.nl/, dan wel bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2. Overeenkomst: toepasselijkheid en totstandkoming

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waaronder aanbiedingen van Clever Sports, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van Clever Sports en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.

2.2. Alle aanbiedingen van Clever Sports zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van dertig (30) dagen. Clever Sports is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien Clever Sports daartoe overgaat, geldt het aanbod alsnog als aanvaard. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod Schriftelijk wordt aanvaard.

2.3. Als de aanvaarding door Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, is Clever Sports daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt in dat geval niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Clever Sports expliciet anders aangeeft.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Clever Sports zich inspannen de Diensten zo spoedig mogelijk te leveren conform de Overeenkomst. Door Clever Sports bekendgemaakte termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

3.2. Opdrachtgever zal aan Clever Sports alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Opdrachtgever alle informatie verstrekken waarvan Clever Sports aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de levering van de Diensten.

3.3. Clever Sports zal zoveel mogelijk rekening houden met redelijke verzoeken van Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst, maar is niet verplicht gehoor te geven aan een dergelijk verzoek. Clever Sports heeft het recht kosten te rekenen voor het uitvoeren van een dergelijk verzoek. Als een verzoek van Opdrachtgever niet kan worden ingewilligd, zal Clever Sports gemotiveerd aangeven waarom.

3.4. Clever Sports heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Opdrachtgever indien dat vooraf is overeengekomen.

Artikel 4. De Diensten

4.1. Informatie over Clever Sports en over bepaalde Diensten kan Opdrachtgever raadplegen via de Website(s) van Clever Sports.

4.2. Opdrachtgever kan een verzoek indienen tot aanvullende diensten. Indien Opdrachtgever verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg treden en zal Clever Sports een aanbod doen. Clever Sports zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever.

Artikel 5. Ontwikkel- en implementatiediensten

5.1. Indien overeengekomen in de Overeenkomst, zal Clever Sports voor Opdrachtgever ontwikkel- en/of implementatiediensten verrichten. In dat geval geldt het bepaalde in dit artikel.

5.2. Wanneer het ontwikkelde werk of een deel daarvan naar het oordeel van Clever Sports is afgerond, zal Clever Sports het ontwikkelde werk ter beschikking stellen aan Opdrachtgever.

5.3. Gedurende twee weken nadat Clever Sports het ontwikkelde ter beschikking heeft gesteld, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om het ontwikkelde te testen en Clever Sports van feedback te voorzien. Bij het uitblijven van dergelijke feedback geldt het ontwikkelde na verloop van deze twee weken als geaccepteerd.

5.4. Indien Opdrachtgever Clever Sports binnen de periode als bedoeld in het vorige lid voorziet van feedback op het ontwikkelde, dan zullen partijen de feedback bespreken. Vervolgens kan Opdrachtgever Clever Sports verzoeken om uren te besteden om eventuele aanpassingen door te voeren. Clever Sports is gerechtigd kosten in rekening te brengen om aanpassingen door te voeren indien de verzochte aanpassingen niet vallen binnen de scope van de Overeenkomst.

5.5. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor het ontwikkelde werk en het gebruik daarvan wanneer Opdrachtgever het ontwikkelde werk in gebruik neemt, of het ontwikkelde werk heeft geaccepteerd. Verder is Clever Sports uitdrukkelijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige fouten of schade indien Opdrachtgever of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde wijzigingen heeft aangebracht in het door Clever Sports ontwikkelde werk.

5.6. Partijen erkennen dat niets in de Overeenkomst ertoe strekt dat Clever Sports de Intellectuele Eigendomsrechten op het ontwikkelde werk aan Opdrachtgever overdraagt. Het bepaalde in artikel 11 (Intellectuele Eigendomsrechten) van de Algemene Voorwaarden is van toepassing.

5.7. Indien de Diensten voor ingebruikname door Clever Sports dienen te worden geïmplementeerd, zal Clever Sports hiervoor zorgdragen overeenkomstig hetgeen hierover in de Overeenkomst is bepaald. Bij de implementatie van de Diensten zal Opdrachtgever alle benodigde medewerking verlenen en gehoor geven aan de redelijke verzoeken van Clever Sports. Opdrachtgever is na de implementatie zelf verantwoordelijk voor het testen of de Diensten na implementatie naar behoren werken. Indien dit niet het geval is, informeert Opdrachtgever Clever Sports hier zo spoedig mogelijk over en treden Partijen in overleg over een oplossing.

Artikel 6. Account

6.1. Dit artikel is van toepassing ingeval Opdrachtgever en zijn Eindgebruikers voor het gebruik van de Diensten een Account nodig hebben, bijvoorbeeld bij het gebruik van het Buurtsportcoach Kompas.

6.2. Clever Sports zal dan aan Opdrachtgever logingegevens voor een hoofdaccount ter beschikking stellen, waarmee Opdrachtgever zelf Accounts voor zijn Eindgebruikers kan toevoegen.

6.3. Clever Sports en Opdrachtgever kunnen in de Overeenkomst een bepaald aantal uit te geven Accounts overeenkomen.

6.4. Een Account en de logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere personen. Opdrachtgever moeten de logingegevens geheim te houden. 

6.5. Het gebruik van Accounts door Opdrachtgever valt onder de verantwoordelijkheid en is voor rekening en risico van Opdrachtgever. Clever Sports mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf de Accounts onder leiding en toezicht van Opdrachtgever gebeurt.

6.6. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat verlies van de logingegevens kan leiden tot ongeautoriseerde toegang tot de Diensten. Opdrachtgever zal de logingegevens beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde personen. In het bijzonder dient Opdrachtgever het wachtwoord strikt geheim te houden.

6.7. In geval van een vermoeden van misbruik van de Diensten, dient Opdrachtgever Clever Sports onverwijld op de hoogte te stellen via de contactgegevens zoals opgenomen in de Overeenkomst, of -waar het specifiek het Buurtsportcoach Kompas betreft- via info@buurtsportcoach-kompas.nl, en dient Opdrachtgever de logingegevens te wijzigen.

Artikel 7. Gebruiksregels

7.1. Het is Opdrachtgever en zijn Eindgebruikers verboden de Diensten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of om inbreuk te maken op de rechten van derden.

7.2. Het is daarnaast verboden de Diensten op een wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor derden ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s of het overmatig vaak doen van aanroepen van de Diensten.

7.3. Indien Clever Sports constateert of een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever of zijn Eindgebruiker(s) bovengenoemde of wettelijke bepalingen overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Opdrachtgever waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Clever Sports zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Naar oordeel van Clever Sports kan Clever Sports in urgente of ernstige gevallen zonder waarschuwing ingrijpen.

7.4. Clever Sports is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten en zal zijn medewerking verlenen aan bevoegd gegeven bevelen. Daarnaast is Clever Sports gerechtigd om de naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever of de betreffende Eindgebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever of de Eindgebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze voorwaarden, mits:

a) het voldoende aannemelijk is dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is;

b) de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;

c) het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens de achterhalen; en

d) de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.

7.5. Clever Sports kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Opdrachtgever verhalen. Opdrachtgever vrijwaart Clever Sports van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 8. Ondersteuning

8.1. Clever Sports zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Opdrachtgever en zijn Eindgebruikers met betrekking tot vragen over het gebruik en beheer van de Diensten, alsmede technische problemen die verband houden met de Diensten. Ondersteuning kan per mail worden aangevraagd via de contactgegevens zoals opgenomen in de Overeenkomst of -indien het specifiek ziet op het Buurtsportcoach Kompas- via info@buurtsportcoach-kompas.nl.

8.2. De ondersteuning zoals omschreven in het vorige lid wordt verder telefonisch aangeboden via 023 205 5000 tijdens Kantooruren. Clever Sports streeft ernaar om helpdeskverzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het oplossen van meldingen kan variëren.

Artikel 9. Beschikbaarheid en onderhoud

9.1. Clever Sports streeft ernaar de Diensten zoveel mogelijk online te houden, maar kan geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen.

9.2. Clever Sports heeft het recht de Diensten of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan.

9.3. Als naar het oordeel van Clever Sports gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Clever Sports of derden, bijvoorbeeld in het geval van een (d)dos-aanval of activiteiten van malware, heeft Clever Sports het recht om alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om het gevaar af te wenden en schade te beperken of te voorkomen. Dit kan resulteren in beperkte beschikbaarheid.

9.4. Clever Sports mag van tijd tot tijd geheel naar eigen inzicht de functionaliteit van de Diensten aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Opdrachtgever welkom, maar uiteindelijk beslist Clever Sports zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 10. Beveiliging en privacy

10.1. Clever Sports zal zich maximaal inspannen om de Diensten te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot gegevens van Opdrachtgever.

10.2. Bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen er door Clever Sports ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt worden, waarbij Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken is en Clever Sports als verwerker. Partijen zullen in een voorkomend geval een verwerkersovereenkomst sluiten waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens worden vastgelegd. Genoemde termen hebben de betekenis zoals vastgelegd in de toepasselijke privacywet- en regelgeving.

10.3. Opdrachtgever garandeert dat iedere eventuele verstrekking van (persoons)gegevens aan Clever Sports rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de Overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.

10.4. Clever Sports is gerechtigd om geanomiseerde gegevens van Clever Sports en zijn Eindgebruikers te verwerken in het kader van analysedoeleinden.

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten en eventuele Materialen die op grond van de Overeenkomst door Clever Sports worden geleverd berusten bij Clever Sports of diens licentiegevers.

11.2. Opdrachtgever krijgt van Clever Sports de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrechten ten aanzien van de Diensten en eventuele Materialen voor zover deze voortvloeien uit de Overeenkomst of welke anderszins Schriftelijk zijn toegekend. De gebruiksrechten gelden voor de duur van de Overeenkomst.

11.3. De gebruiksrechten zoals bedoeld in het vorige lid zijn uitsluitend overdraagbaar en/of sublicentieerbaar indien dit uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen (bijvoorbeeld voor het geval dat Opdrachtgever een gemeente is die de Diensten inkoopt ten behoeve van een derde partij). Opdrachtgever is in dat geval gehouden de betreffende derde partij dezelfde of vergelijkbare verplichtingen op te leggen als Opdrachtgever onder de Overeenkomst. Clever Sports is geen partij bij een dergelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde. Opdrachtgever vrijwaart Clever Sports van aanspraken in verband met het bepaalde uit dit artikel 11.3.

11.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden van de Diensten, behoudens de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

11.5. Alle informatie die door of namens Opdrachtgever wordt ingevoerd in de Diensten blijft eigendom van Opdrachtgever. Clever Sports krijgt gedurende de looptijd van de Overeenkomst een gebruiksrecht op deze informatie om de Overeenkomst uit te voeren en het gebruik van de Diensten mogelijk te maken. Opdrachtgever kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de Overeenkomst te beëindigen.

11.6. Opdrachtgever kan feedback aan Clever Sports leveren om de Diensten te verbeteren. Clever Sports krijgt van Opdrachtgever een eeuwigdurend gebruiksrecht op deze feedback om de Diensten te verbeteren.

11.7. Clever Sports kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Indien Clever Sports dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

11.8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Diensten te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Dienst te verwijderen.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1. Beide Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

12.2. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ten uitvoering van de Overeenkomst.

12.3. De ontvangende Partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen Vertrouwelijke Informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.

Artikel 13. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

13.1. Voor het gebruik van de Diensten is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd, het een en ander zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst.

13.2. Specifiek voor het Buurtsportcoach Kompas geldt dat de verschuldigde vergoeding uit de (jaarlijkse) vaste licentiekosten en een variabel bedrag op basis van het aantal fte’s binnen Opdrachtgever bestaat. Voor de overige Diensten, zoals ontwikkel- of implementatiewerkzaamheden, geldt de wijze van vergoeding zoals opgenomen in de Overeenkomst.

13.3. Clever Sports zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen en is daarbij gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Als Opdrachtgever bezwaar maakt tegen (de hoogte) van een factuur, schort dit de betalingsplicht niet op.

13.4. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of Schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

13.5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Clever Sports heeft in dat geval het recht om de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten. Clever Sports is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.

13.6. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen handelsrente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

13.7. Alle vorderingen van Clever Sports zijn direct opeisbaar indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of diens bedrijf wordt geliquideerd.

13.8. Alle door Clever Sports genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

13.9. Clever Sports mag de overeengekomen prijzen op ieder moment aanpassen op basis van gewijzigde tarieven van toeleveranciers van Clever Sports die naar rato aan Opdrachtgever worden doorberekend.

13.10. Clever Sports is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek, van januari ten opzichte van januari van het voorgaande jaar. Voorts is Clever Sports gerechtigd de gehanteerde variabele prijzen op basis van het aantal fte’s, indien van toepassing, zoals bedoeld in artikel 13.1, steeds per ingang van het nieuwe abonnementsjaar aan te passen conform het aantal fte’s op dat moment binnen Opdrachtgever.

13.11. In de gevallen zoals omschreven in de vorige twee leden van dit artikel heeft Opdrachtgever niet het recht om de Overeenkomst op te zeggen. Voor andere prijswijzigingen geldt de procedure uit artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en overmacht

14.1. Clever Sports  is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen, vermindering of verlies van goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Clever Sports voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, onbeschikbaarheid van systemen, of gemiste kansen voortvloeiend uit of verband houdende met enige overeenkomst.

14.2. De aansprakelijkheid van Clever Sports voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot hetgeen de verzekeraar van Clever Sports in voorkomend geval uitkeert. 

14.3. De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel gelden ook ten behoeve van alle aan Clever Sports gelieerde ondernemingen, alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, rechtsverkrijgers en rechtsopvolgers.

14.4. De aansprakelijkheid van Clever Sports wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Clever Sports onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Clever Sports ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Clever Sports in staat is adequaat te reageren.

14.5. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in dit artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (de bedrijfsleiding van) Clever Sports.

14.6. Onverminderd het overige bepaalde in dit artikel, vrijwaart Opdrachtgever Clever Sports voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst.

14.7. Clever Sports kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien de nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Clever Sports is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

14.8. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, natuurgeweld, terreur, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen en het geval waarin Clever Sports door zijn toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot nakoming in staat wordt gesteld.

14.9. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen. De Diensten die in dat geval door Clever Sports zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed en gedurende de overmachtssituatie, worden naar verhouding afgerekend.

14.10. Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen, zijn uitgesloten.

Artikel 15. Duur en einde

15.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die wordt genoemd in de Overeenkomst.

15.2. Als de duur van de Overeenkomst niet in de Overeenkomst wordt genoemd, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van één (1) jaar.

15.3. De Overeenkomst kan door beide Partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van drie (3) maanden tegen het einde van de looptijd van de Overeenkomst en tussentijdse opzegging is niet mogelijk, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. Bij het uitblijven van een dergelijke Schriftelijke opzegging door Opdrachtgever, wordt de Overeenkomst na de initiële looptijd telkens stilzwijgend verlengd met een termijn van één (1) jaar.

15.4. Clever Sports mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, indien:

a) Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst, of

b) Opdrachtgever failliet wordt verklaard, of

c) Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, of

d) de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd, of diens bedrijf wordt geliquideerd.

15.5. Verplichtingen die naar hun aard na afloop van de Overeenkomst dienen te blijven te bestaan, waaronder de verplichting tot geheimhouding, blijven na beëindiging van de Overeenkomst bestaan.

15.6. Bij beëindiging, om welke reden dan ook, is Clever Sports gerechtigd om per direct de toegang tot Diensten te beëindigen dan wel op te heffen.

Artikel 16. Wijzigen Algemene Voorwaarden

16.1. Clever Sports heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Clever Sports zal de wijziging of aanvulling ten minste dertig (30) dagen vóór inwerkingtreding per e-mail aankondigen bij Opdrachtgever.

16.2. Als Opdrachtgever de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna Clever Sports de aanpassing of aanvulling zal heroverwegen. Als Clever Sports besluit om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kan Opdrachtgever de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt.

16.3. Beide Partijen zullen hun volledige medewerking verlenen bij wijzigingen of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen zullen in overleg tussen Partijen worden doorgevoerd, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.

16.4. De in artikel lid 2 en lid 3 van dit artikel beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang. Dergelijke wijzigingen mogen zonder aankondiging door Clever Sports worden doorgevoerd, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 17. Overige bepalingen

17.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Clever Sports gevestigd is.

17.3. Clever Sports is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Clever Sports of zijn bedrijfsactiviteiten overneemt.

17.4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.